درى

انتخابات ایالت ویکتوریا

اگر در لیست انتخابات هستید و رای نمی دهید، نامه ای از ما دریافت خواهید کرد که از شما دلیل آن را می پرسد. این جریمه نیست، اما مهم است که به ما پاسخ بدهید. دلیل رای ندادن خود را در فورم بنویسید و آن را برای ما ارسال کنید.

اگر نامه را پس نفرستید، یا دلیل خوبی برای رای ندادن نداشته باشید، شما ممکن است مجبور شوید 92 دالر جریمه پرداخت کنید.

معلومات به دری

Victorian Electoral Commission (VEC)انتخابات ذیل را انجام می دهد:

  • انتخابات ایالتی ویکتوریا
  • انتخابات شاروالی های محلی ویکتوریا
  • انتخابات برای سازمانهای دیگر.

آیا ثبت نام اجباری است؟

بله، شما باید در آدرسی که زندگی می کنید ثبت نام کنید و رای دهید. شما باید:

  • یک تبعه آسترالیا باشید، و
  • 18 سال یا بیشتر عمر داشته باشید، و
  • در آدرس فعلی تان حد اقل برای مدت یکماه اقامت کرده باشید.

طریقه ثبت نام

یک فورمه ثبت نام به انگلیسی (PDF, 1.4MB) را خانه پُری کنید

فورمه ثبت نام را می توان به لسانیکه دانلود می کنید بخوانید مگر به انگلیسی چاپ می شود. شما باید فورمه را به لسان انگلیسی تکمیل کنید.

آیا به یک ترجمان ضرورت دارید؟

برای کسب معلومات بیشتر، می توانید با VEC از طریق یک ترجمان به تیلفون شماره (03) 9209 0193 تماس بگیرید.

تماس با ما

VEC در منزل 11 واقع 530 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000 موقعیت دارد.

می توانید با VEC به تیلفون شماره 131 832 زنگ بزنید، یا به آدرس info@vec.vic.gov.au ایمیل بفرستید و یا به شماره 9629 8632 فکس ارسال کنید.

اگر خارج از آسترالیا هستید، برای ما به تیلفون شماره +613 8620 1100 زنگ بزنید.