ܐܵܬ݂ܘܼܪܵܝܲܐ ܠܸܫܵܢܵܐ

How to respond to an 'Apparent failure to vote' notice

Video transcript

ܫܠܵܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ Sargon. ܐܵܢܵܐ ܝܼܘܵܢܐܝܼܙܓܲܕܬܵܐ ܕܕܝܼܡܘܼܩܪܵܛܝܘܼܬܵܐ.

ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܢ ܩܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ. ܟܹܐ ܡܲܠܦܵܢ ܩܵܐ ܟܢܘܼܫܬܲܢ ܒܘܼܕ ܡܲܟܬܲܒ݂ܬܵܐ ܘܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܓܵܘ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ، ܐܝܼܬܠܲܢ  ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܘܟܠܵܝܗܝ ܪ̈ܲܥܝܲܬܹܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܕܥܲܠ ܣܸܕܪܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܐ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܕܵܪܝܼ ܩܵܠܵܐ.

ܐܸܢ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܕܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܘܡܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܒܲܩܘܿܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܡܵܘܕܝܼ ܠܵܐ ܕܪܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܢܒܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ.

ܓܵܘ ܙܲܪܦܵܐ، ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ:
ܚܲܕ݉ ܦܸܬܩܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܵܐ،
ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ
ܘܙܲܪܦܵܐ ܦܘܿܪܸܥܵܐ ܕܡܲܕܥܲܪܬܵܐ.

ܥܲܠ ܦܸܬܩܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܒܘܿܩܪܹ̈ܐ ܐܸܢ ܕܸܪܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܐܵܘ ܠܵܐ.

ܐܸܢ ܕܸܪܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܠܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܝܕܥܘܿܢ ܠܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܘܐܲܝܟܵܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܢ ܕܸܪܝܹܐ ܩܵܠܵܐ.

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܸܪܝܹܐ ܩܵܠܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܫܩܝܼܬܘܿܢ ܠܣܵܒܵܒܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܸܪܝܹܐ ܩܵܠܵܐ.

ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ28 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܩܘܿܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܡܲܝܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܐܸܢ ܕܸܪܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܠܵܐ ܐܵܘ ܠܵܐ.

ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܓܵܘ ܙܲܪܦܵܐ ܦܘܿܪܸܥܵܐ ܕܡܲܕܥܲܪܬܵܐ ܘܫܲܕܪܘܼܢ ܠܹܗ ܩܵܐ ܠܲܢ ܟܡܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ.

ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܡܲܚܦܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܓ̰ܘܘܸܒܠܵܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܘܡܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ݉ ܬܲܢܒܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܦܸܬܩܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ 03 9209 0112 ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܐܵܘ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܲܢ ܘܓܲܒܘܼܢ ܪܸܡܙܵܐ ܕܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ ܐܼܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ .vec.vic.gov.au