ကညီကျိ

How to respond to an 'Apparent failure to vote' notice

Video transcript

နံၤလၢအဂ့ၤ, ယမံၤန့ၢ် Hserkutha လီၤ. ယမ့ၢ်၀ဲ ဒံၤမိၤခရ့စံၤမီၢ်သီ တဂၤလီၤ.

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အပူၤန့ၣ်, ပအိၣ်ဒီးဘံးထိရံယါကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကယဲၢ်အီးစထြ့လယါအထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢၥ်လၢအမံၤအိၣ်ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအစရီအပူၤတဖၣ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ VEC မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးနတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတခါန့ၣ်, ဘၣ်တဘၣ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံၥ်ပရၢတဘ့ၣ်လၢကသံကွၢ်နၤဘၣ်မနုၤအဃိလၢနတဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံၥ်ဒၢအပူၤန့ၣ်, နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်-
လံၥ်တကွီၢ်တဘ့ၣ်.
တၢ်နဲၣ်လီၤလၢကျိၥ်အါကျိၥ်တဖၣ်.
ဒီးလံၥ်ပရၢဒၢလၢတၢ်ကဆှၢကဒါလံၥ်ပရၢအဂီၢ်တဖျၢၣ်.

ဖဲလံၥ်တကွီၢ်အပူၤန့ၣ်, တၢ်ကသံကွၢ်နၤလၢမ့ၢ်နဟ့ၣ်တၢ်ဖးဧါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနဟ့ၣ်တၢ်ဖးမ့ၢ်၀ံၤလံတခီ, ၀ံသးစူၤတဲဘၣ်ပှၤလၢနလဲၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဆၢကတီၢ်ဒီးအလီၢ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်ဒံးတၢ်ဖးတခီ, နကဘၣ်တဲဖျါတၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်မနုၤအဃိနတဟ့ၣ်တၢ်ဖးဘၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်နၤ ၂၈ သီစးထီၣ်ဖဲနဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံၥ်ပရၢအံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢကတဲဘၣ်ပှၤလၢနဟ့ၣ်တၢ်ဖး၀ံၤတ၀ံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထၢနုၥ်လီၤဘၣ်လံၥ်တကွီၢ်အံၤဆူတၢ်စံးဆၢအလံၥ်ပရၢဒၢအပူၤ၀ံၤဆှၢကဒါက့ၤဆူပအိၣ်ဖဲအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ကတၢၢ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကမၤပှဲၤလံၥ်တကွီၢ်အံၤန့ၣ်, ၀ံသးစူၤကိး 9209 0112 တၢ်ကတိၤကျိးထံတၢ်မၤစၢၤနီၣ်ဂံၢ်မ့တမ့ၢ်လဲၤဘၣ်ဖဲပပှၥ်ယဲၤသန့လၢအမ့ၢ် vec.vic.gov.au ဒီးဃုထၢဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိးထံအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.